Elállás

Termék vásárlására vonatkozó elállási tájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az NM Trend Stúdió Kft.-vel kötött szerződésétől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségeinkre: NM Trend Stúdió Kft. Székhely: 2049. Diósd, IV. Béla király u. 35., Telefon: 06-30-459-7122, E-mail: shop@coool.hu. Ebből a célból felhasználhatja a jelen oldal alján található elállási nyilatkozat-mintát is. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles az NM Trend Stúdió Kft. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Budapest, 2020 augusztus 1.

NM Trend Stúdió Kft.


Termék vásárlására vonatkozó elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: NM Trend Stúdió Kft. székhely: 2049. Diósd, IV. Béla király u. 35., Telefon: 06-30-459-7122, E-mail: shop@coool.hu

Alulírott ………………………….…………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék/ek átvételének időpontja: …………………………………………………..

A fogyasztó neve: …………………………………………………..

A fogyasztó címe: …………………………………………………..

A fogyasztó aláírása: …………………………………………………..

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………………………………..

Leave a Reply